Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между туроператора “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1606, ул. Тотлебен № 53-55, ЕИК 206923288, телефони за контакт: +359 888 534 000, електронен адрес: info@zentours.bg, представлявано от Станислав Николаев Генов – управител и Мехмед Зияев Мехмедов - управител, (наричано по-долу Зен Травъл) с лиценз за извършване на туроператорска дейност РК-01-8249 и полица за застраховка «Отговорност на туроператора»: 03700100004659, валидна от 24.08.2023г. До 23.08.2024г. със застраховател „ЗД Евроинс“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1592, тел.: 0700 17 241, e-mail: office@euroins.bg, и потребителите на туристически пакети и услуги, предоставяни от “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, посредством уебсайта https://zentours.bg/.

 

Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като използвайки Уебсайта и резервирайки Услуга, предлагана на https://zentours.bg/ Вие потвърждавате, че:

а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и

б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.

 

I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

1. Интернет страницата „https://zentours.bg/“  („Уебсайт“) е собственост на  “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД и е предназначена да обслужва неговата дейност като туроператор и туристически агент да предлага на потребителите продукти/услуги в областта на туризма.

2. Интерфейс на Уебсайта – това е съвкупността от уеб дизайн и уеб функционалности, посредством които Потребителят осъществява и съхранява електронна комуникация със Зен Травъл, неговите Агенти или други ползватели на Уебсайта.

3. Потребител – физическо лице, желаещо да закупи туристически услуги чрез Уебсайта.

3.1. Потребители могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Потребител, нямат право да закупуват продукти от Уебсайта.

3.2. Права и задължения на Потребители по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани със сключването, изменението и анулирането на договора, както и комуникацията със Зен Травъл, посредством Уебсайта – подписване на анекси, изявление за изменение, получаване на уведомления и др.

4. Договор – това е писмено съглашение между Потребителя и Туроператора, което e в електронна форма с предмет закупуване на Продукт съгласно условията за резервация на уебсайта.

5. Продукт:

5.1. Туристически пакети – две или повече туристически услуги в пакет по определен маршрут, които продължават повече от 24 часа и/или в тях е включена нощувка, организирани и изпълнявани от Туроператор.

5.2. Туристически услуги - различни видове основни и допълнителни туристически услуги, описани в Уебсайта и включващи настаняване, хранене, допълнителни услуги, свързани с пътувания, екскурзоводски услуги, развлекателни прояви и събития и др.

6. Електронно съобщение - всяко съобщение в електронна форма, което Потребителят и Зен Травъл си разменят, посредством електронна поща, Интерфейса на Уебсайта или чрез други електронни средства, които позволяват възпроизвеждането на съобщението. В електронното съобщение може да има словесно изявление или такова с визуални знаци/означения, предварително разяснени на Потребителя какво означават.

 

II. ОФЕРТИ:

7. Зен Травъл предоставя предварителна информация на Потребителите за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.

8. Зен Травъл е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Зен Травъл може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Потребителите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уебсайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.

9. Зен Травъл предоставя на Потребителя резервираните Продукти според описанието и спецификациите, обявени в съответната оферта. Дейности, транспорт, хранене, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.

10. При пътуване извън България Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.

10.1. Необходими документи при задгранични пътувания:

●        Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.

●        За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.

●        За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.

●        За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.

●       Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.

10.2. В случай, че Потребителят не представи или представи неправилно попълнена декларация или документи, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Зен Травъл не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване. Зен Травъл, чрез своите служители и/или представители, не носи отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Зен Травъл не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.

11. Някои Услуги на Зен Травъл е възможно да не са подходящи за всеки. Потребителят е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Потребител следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Зен Травъл и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

 

III. РЕЗЕРВАЦИИ

12. Потребителят прави резервация чрез резервационната форма към всеки Продукт, предлаган на Уебсайта. При извършването на резервацията Потребителя извършва електронно изявление, че е съгласен с Общите Условия на Зен Травъл, както и с индивидуалните условия за конкретната оферта, които сам е избрал и одобрил. Правилата в Раздел V-VIII  не се прилагат за договори за отделни туристически услуги.

13. Резервация на туристически пакет:

13.1. Зен Травъл предлага на Уебсайта предварително пакетирани от него Туристически пакети (ТП), които са обозначени като “Екскурзии”, „Почивки“, „Пакети“, „Туристически пакети“ или по друг сходен начин.

13.2. За да направи резервация на туристически пакет, Потребителят трябва да избере наличен такъв на Уебсайта и да използва формата за резервация към него.

13.3. След направена заявка за резервация Зен Травъл изпраща на предоставения от Потребителя e-mail адрес електронно съобщение, че запитването за резервация е прието.

13.4. Зен Травъл изпраща допълнително електронно съобщение на предоставения от Потребителя e-mail адрес, съдържащо потвърждение за сключване на договора на електронен носител и инструкции за плащане

14. Резервиране на отделни туристически услуги

14.1 Зен Травъл, от името на други търговци, предлага на Уебсайта си отделни основни и/или допълнителни туристически услуги – настаняване, хранене, допълнителни услуги, свързани с пътувания, екскурзоводски услуги, развлекателни прояви и събития и др.

14.2. За да направи резервация на туристическа услуга Потребителят трябва да избере налична такава и да използва формата за резервация към Продукта.

14.3. След направена заявка Зен Травъл изпраща на предоставения от Потребителя e-mail адрес електронно съобщение, че запитването за резервация е прието.

14. 4. Зен Травъл изпраща допълнително на предоставения от Потребителя e-mail адрес електронно съобщение, съдържащо потвърждение за сключване на договора на електронен носител и инструкции за плащане.

15. Условията за заплащане и ползване на всеки Продукт се съдържат в настоящите ОУ и в офертата, която Потребителят е избрал, както и в потвърдителното електронно съобщение, което Зен Травъл изпраща.

16. Резервацията се счита за направена и договорът се счита за сключен след като Зен Травъл изпрати уведомление за потвърждение на заявката за резервация и сключване на договора на електронен носител до email адрес на Потребителя.

17. Ако от момента на извършване на резервацията до момента на изпращане на потвърждението за сключване на договора настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Зен Травъл има правото да поиска от Потребителя да му заплати разликата.

18. Резервацията се счита за направена от лицето, чиито данни са попълнени в резервационната форма към Продукта.

19. При липса на места или възможност за осъществяване на избрания от Потребителя туристически пакет или туристическа услуга, Зен Травъл си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Потребителя по подходящ начин. В такъв случай Зен Травъл има право да предостави информация на Потребителя относно възможностите за замяната на желания туристически пакет или услуга с други.

20. Потребителят декларира съгласието си Договорът за туристически пакет, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи съобщения/уведомления и изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път, а изявленията на страните да се считат за саморъчно подписани. В това число влизат:

20.1. E-mail кореспонденция между Зен Травъл и Потребителя на адреси:

      За Зен Травъл - info@zentours.bg

      За Потребителя – e-mail адресът, посочен във формата за резервация.

21. Зен Травъл ще води кореспонденцията относно резервиран Продукт с Потребителя – страна по сключения договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от договора, ако има такива.

22. Потребителят – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор, да получава и дава информация от тяхно име и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.

23. В случаите по предходната алинея, в които туристите са непълнолетни, Потребителят декларира, че е получил съгласието и на поне 1 от техните родители.

 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

24. Обявените цени на Уебсайта са в лева. 

24.1. В цената на Продуктите не е се включва екипировка и инвентар, необходими за пътуването, освен ако обратното не е посочено изрично в условията на съответния Продукт. 

25. Потребителят се задължава да предплати цялата или част (депозит) от дължимата цена за заявения Продукт съгласно условията на Продукта и настоящите ОУ. В противен случай, Зен Травъл може да анулира резервацията и да не пази повече заявените места. 

25.1. Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответния Продукт и е част от Договора за туристически пакет или друга туристическа услуга.

25.2. При записване в последния момент цялата сума се заплаща веднага след завършване на резервацията.

26. Плащането може да се извърши чрез:

26.1. Банков превод по сметка на Зен Травъл. Банковата сметка на Зен Травъл е следната:

      IBAN: BG57UNCR70001524867659

      BIC/SWIFT: UNCRBGSF

      Банка: УниКредит Булбанк АД

26.2. С дебитна/кредитна карта, посредством виртуален пос терминал.

27. Плащането по банков път за съответният Продукт се счита за направено, ако в основанието е посочен номерът на резервация за Продукта.

28. Неплащането в срок на пълната стойност на избрания Продукт се счита за отказ на Туриста с предвидените в условията на Продукта последици.

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

29. Ако не е уговорено друго, Туристическите пакети се провеждат съгласно условията в офертите на отделните услуги, които ги съставляват, и съгласно които Потребителят е заявил своята резервация. В настоящия раздел са включени някои особени правила, които се прилагат като допълнение на условията в офертите, ако не им противоречат.

30. При пътуване извън България Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България. Необходими документи при задгранични пътувания:

      Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна. 

      За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. 

      За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните дипломатически служби. 

      За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната. 

      Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.

31. В случай на групово пътуване, ако Потребителят не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Зен Травъл не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване. 

32. Потребителят се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Зен Травъл не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България. 

33. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 

34. При организирани групови пътувания Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Потребителя, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението. 

35. Зен Травъл се задължава да предостави, в съответствие с условията на настоящите Общи условия и Договора с Потребителя, туристическите услуги, заплатени от Потребителя, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

      Зен Травъл не носи отговорност за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално, когато услугата не е част от туристическия пакет, за който Зен Травъл отговаря;

      Зен Травъл не носи отговорност и за вреди, които Потребителят е нанесъл на трети лица по време на пътуването.

      Зен Травъл не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от Зен Травъл причини.

36. Зен Травъл е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:

      осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

      окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

      Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Зен Травъл може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

37. В определени случаи Потребителят може да е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава Зен Травъл осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

      Потребителят се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

      По искане на Потребителя, Зен Травъл може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

38. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, Зен Травъл може да съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./. 

      По искане на Потребителя, Зен Травъл може да подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Зен Травъл изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата. 

      Непредоставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на Потребителя. 

      Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от Зен Травъл. 

39. Всеки Потребител, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и състоянието им, като Зен Травъл и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора на непълнолетния.

40. При групово провеждане на Туристически пакети Зен Травъл си запазва правото да анулира пътуването на всеки Потребител, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите туристи в групата, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на Зен Травъл или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на пътуването. В такъв случай Зен Травъл не носи никаква отговорност за прекратяването на пътуването на виновното лице. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

41. Правилата на този раздел се прилагат само в случаите на Договор за туристически пакет.

42. Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет Зен Травъл  направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя:

42.1. „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на Потребителя, приети от Зен Травъл, както и други условия, съгласно чл.82, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

42.2. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

43.3. В такива случаи Потребителят има право: 

      Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената 

      Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. 

43.4. Потребителят трябва да уведоми Зен Травъл за своето решение по т. 43.3. в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно началната дата на пътуването.

43.5. Ако Потребителят не уведоми Зен Травъл за своето решение по т. 43.3. в 3 дневния срок по предходната алинея, Зен Травъл ще счита, че предложените промени са приети и Потребителят губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

44. В случай, че Потребителят избере по предходната точка(43.3.) да се откаже от Договора, той има право:

      Да приеме друг пакет от същото или по-високо качество, когато Зен Травъл е в състояние да му предложи такова, или

      Да приеме туристически пакет от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на Потребителят разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

      Да прехвърли правата си по договора за туристически пакет на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен Зен Травъл;

      Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата, на която Зен Травъл е получил уведомлението за отказ, ако договорът не е прехвърлен и не е приет друг пакет със същото, по-високо или по-ниско качество.

45. Зен Травъл има право на увеличение на цената на туристическия пакет, единствено при увеличение на:

45.1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

45.2. Размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

45.3. Обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

46. Увеличението на цената трябва да отговаря на следните условия:

46.1. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;

46.2. Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от Зен Травъл услуга, без да се увеличава печалбата;

46.3. Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за съществено изменение на договора;

46.4. Зен Травъл; е длъжен да уведоми Потребителя за увеличението най-късно до 20 дни преди началната дата на туристическия пакет, като уведомлението може да е по e-mail, чрез профила на Потребителя на Уебсайта или на друг траен носител и да съдържа обосновка за увеличението, написана по ясен и разбираем начин.

46.5. Потребителят има право да поиска съответно намаление на цената, ако стойностите по предходния член са се намалили.

47. Зен Травъл си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат. 

48. Зен Травъл може да изменя договорените с Потребителя места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. Зен Травъл гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.

49. При организирани групови пътувания Зен Травъл си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.

50. Зен Травъл има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на Потребителите налагат това.

51. В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите Зен Травъл предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за Потребителя, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

51.1. Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от Потребителя поради основателна причина, Зен Травъл е длъжен да:

      осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за Потребителя, и

      обезщети Потребителя за нанесените вреди.

51.2. Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на Потребителя, Зен Травъл има задълженията по този член, но разноските са за сметка на Потребителя.

52. Ако по желание на Потребителя трябва да бъдат предприети промени в Договора за туристически пакет или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира Зен Травъл за направените допълнителни разходи, възникнали в следствие на промяната.  

53. В разумен срок преди началото на изпълнение на туристическия пакет, но не по-малко от 7 дни преди датата на отпътуване, Потребителят има право да прехвърли правото да ползва пътуването по пакета на трето лице, различно от записаното до момента. 

53.1. В случай, че има такова желание, Потребителят трябва да го заяви посредством електронно изявление в своя Профил, или чрез съобщение по подходящ начин на обявените адреси и точки за контакт на Зен Травъл или неговите Агенти.

53.2. Прехвърлянето става факт, когато заявката на Потребителя за промяна е одобрена от Зен Травъл и Потребителят е уведомен за това. Съгласие или уведомяване на третото лице

53.3. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, те трябва да се платят от Потребителя преди изменението на Договора.

54. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната.

55. Всички промени по договора, включително и отказ от пътуването се документират на траен носител, който може да бъде хартия, e-mail или интерфейса на Уебсайта чрез Профила на Потребителя или по друг подходящ начин. 


VII. АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

56. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в офертата и потвърждението за сключен договор, пакетът се смята за анулиран по вина на Потребителя. 

57. При туристически пакети Зен Травъл може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в Договора или офертата за Продукта или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./ 

58. Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, Зен Травъл се задължава да уведоми записаните вече Потребители, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:

      20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;

      7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

      48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни 

59. В случаите по предходните 2 члена Зен Травъл не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

60. Зен Травъл не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за туристически пакет или друга туристическа услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: 

60.1. Потребителя, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време; 

60.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 

60.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Зен Травъл и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Зен Травъл си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

61. Отговорността на Зен Травъл за вреди, претърпени от Потребителя в следствие на неизпълнение на договора за туристически пакет се ограничава, както следва:

61.1. Зен Травъл отговаря за вреди в максимален размер до 3 пъти стойността на туристическия пакет, изчислен за 1 турист;

61.2. когато отговорността на контрагентите на Зен Травъл за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на Зен Травъл се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;

61.3. ограничаването на отговорността на Зен Травъл не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.

62. Потребителят може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи(неустойки) за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 – 4 от Закона за туризма.

62.1. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на Потребителя, Зен Травъл възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и потвърждението за сключен договор. Възможно е различните услуги, включени в пакета, да предвиждат различни такси за отказ и различни срокове, в които те се активират. В такъв случай, при отказ Потребителят ще дължи различна сума в зависимост от това кога от кои услуги се е отказал.

62.2. Потребителят има възможност да отмени(анулира) резервацията през специалния раздел за достъп и преглед на информация на резервирани Продукти. Панелът за преглед на резервацията е достъпен след въвеждане на номер на резервация и специален PIN номер, изпратен до Потребителя се запазване на Продукт. 

63. Със сключването на договора за туристически пакет, Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”, която може да покрие разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия. 

 

VIII. РЕКЛАМАЦИИ:

64. Зен Травъл, в качеството си на Туроператор, носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

65. Отговорността на Зен Травъл по чл. 90 и чл. 91 ЗТ, в качеството си на Туроператор, касае само изпълнението на договора за туристически пакет и не обхваща услуги, закупени на място от пътуващите. За последните - всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени на съответния доставчик, от който е закупена услугата.

66. Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред Зен Травъл или негов представител. Потребителят съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на Зен Травъл. 

        В такива случаи Зен Травъл е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.

67. В случай, че Потребителят не е удовлетворен, Зен Травъл му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието. 

68. Потребителят следва да предостави на Зен Травъл или негов турагент писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на Потребителя от служител на Зен Травъл или негов турагент), съставения констативен протокол, подписан от представител на Зен Травъл, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер. 

68.1. Рекламацията може да се подаде и чрез формата за контакт на Уебсайта.

69. Зен Травъл се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след получаване на рекламацията. 

70. В случай на отговорност на Зен Травъл за вреди, причинени от действията негов контрагент, Потребителят е длъжен да съдейства на Зен Травъл за предявяване на претенциите на Зен Травъл към контрагента.

        В такива случаи получените от Потребителя компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от Зен Травъл на това основание.

        Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато Потребителят вече е получил такива от контрагент на Зен Травъл като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

71. Зен Травъл не носи отговорност за вреди на Потребителя, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:

        Не е бил уведомен своевременно от Потребителя;

        Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за Потребителя

        Отстраняването на несъответствието е било невъзможно

        Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги

        Когато липсата на съответствие се дължи на пътуващия.

 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

72. Цялото съдържание на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Зен Травъл  и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Зен Травъл и на императивните разпоредби на българското законодателство.

73. Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.

74. Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на уебсайта, продуктите или марките на Зен Травъл или трети лица.

75. Потребителят няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителят за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Зен Травъл.

76. В случай на неизпълнение на горните условия, Зен Травъл има право незабавно да прекрати ползването на Уебсайта от Потребителя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

77. Домейнът “zentours.bg” е собственост на Зен Травъл. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Зен Травъл е забранено и се наказва според закона.

78. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Зен Травъл са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в уебсайта и/или имат профил, като при нарушение Зен Травъл има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

X. РАЗНИ

79. Договорите за туристически пакети и отделни туристически услуги могат да бъдат изменяни, допълвани или анулирани чрез допълнителни писмени споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и българското законодателство.

80. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при електронните форми, предвидени в настоящите ОУ и допустими от българското законодателство, включително – чрез използването на Интерфейса на Уебсайта.

81. При спор между страните, Зен Травъл поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от Потребителя до него. Ако Потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:

        Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg

        Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr. 

82. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

Проверка на резервация
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност