Политика за поверителност


I. Обхват
В случаите, когато “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД
действа като администратор на лични данни, тези декларация и известие за поверителност се предоставят на всички субекти на данни, чиито лични данни се събират в съответствие с изискванията на GDPR. В тази декларация не са включени дейностите по обработка, които са свързани с данните на служителите на “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, които се уреждат в Правилника за вътрешния ред на организацията.

 

II. Отговорности

1.      Отговорник по защита на данните е длъжен да гарантира, че тази декларация се предоставя на субектите на данни, преди “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД да започне да обработва личните им данни.

2.      Всички служители на “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, които взаимодействат със субектите на данни, са длъжни да гарантират, че тази декларация е предоставена на вниманието на субектите на данни и че тяхното съгласие за обработката на данните им е получено.

 

III. Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 

1.    Кои сме ние?

 

“ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1606, ул. Тотлебен № 53-55, ЕИК 206923288, телефони за контакт: +359 888 534 000, електронен адрес: info@zentours.bg, представлявано от Станислав Николаев Генов – управител и Мехмед Зияев Мехмедов - управител, е лицензиран туроператор, предлагащ туристически пакети и услуги на своя Уебсайт.

 

1.1. Защо “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим възможност да разгледате, запазите и закупите изложените на Уебсайта услуги, както и да използвате останалите функционалности на Уебсайта, трябва да съберем някои Ваши лични. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тези цели и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

 

1.2. Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

 

Вид лични данни

Източник:

Три имена

От субекта на данни

Email адрес

От субекта на данни

Телефонен номер

От субекта на данни

Дата на раждане

От субекта на данни

ЕГН

От субекта на данни

Номер на международен паспорт

От субекта на данни

Данни за направено плащане(IBAN, номер на кредитна/дебитна карта)

От субекта на данни

IP адрес

Генерира се при посещението на уебсайта  

Информация за посещението на уебсайта 

Генерира се при посещението на уебсайта  

 

На нашия уебсайт https://zentours.bg, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за "бисквитки".

 

1.3. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

·            Подготовка по сключване, както и изпълнение на договор за туристически пакет или туристическа услуга;

·            Отговаряне на Вашите заявки и въпроси;

·            Съдействие от страна на Администратора за издаване на виза;

·            Фактуриране и осчетоводяване, изпълнение на данъчни задължения.

·            Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност и статистика;

·            Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договори със застрахователи, доставчици на туристически услуги, туристически агенти;

·            Персонализиранe и подобряване на потребителско изживяване, маркетинг, реклама и бюлетини, ако изрично сте се абонирали за тях. В този случай можете да се откажете по всяко време. 

 

1.4. Нашето правно основание за обработка на личните данни:

·            Изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

·            Изпълнение на законови задължения;

·            Вашето изрично съгласие;

·            В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

 

1.5. Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:

·        Да подобряваме съдържанието и възможностите на уебсайта ни, съобразно интересите на  потребителите.  

·        За избягване на правни спорове или да защитим правата си при възникването на такива.

 

2.    Обработване на основание съгласие

 

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорник по защита на данните.

 

3.    Разкриване пред трети лица

 

3.1. Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица

Категория лични данни, които им се предават

Цел

Google Analytics

IP адрес; Информация за посещението на Уебсайта;

Анализиране на потребителско поведение с цел подобряване потребителското обслужване;

авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни дружества и друг доставчици на услуги

Три имена, ЕГН, Телефонен номер, номер на международен транспорт, Email адрес

Подготовка по сключване, както и изпълнение на договор за туристически пакет или туристическа услуга; Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договори със застрахователи, доставчици на туристически услуги, туристически агенти;

„УниКредит Булбанк“ АД

IBAN номер, Три имена на титуляр на банковата сметка

Подготовка по сключване, както и изпълнение на договор за туристически пакет или туристическа услуга;

Mailchimp Inc.

Email адрес

Маркетинг, реклама и бюлетини, ако изрично сте се абонирали за тях

Oracle America, Inc.

IP адрес; Информация за посещението на Уебсайта;

Анализиране на потребителско поведение с цел подобряване потребителското обслужване;

Meta Inc.

IP адрес; Информация за посещението на Уебсайта;

Анализиране на потребителско поведение с цел подобряване потребителското обслужване;

 

3.2. Възможно е предаването на личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност (ЕИО):

Трета страна (извън ЕИО) / международна организация

Предпазни мерки за защита на Вашите лични данни

Google Inc. (USA)

Стандартни договорни клаузи на ЕС относно предаването на лични данни към трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

Meta Inc. (USA)

Стандартни договорни клаузи на ЕС относно предаването на лични данни към трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

Mailchimp Inc. (USA)

Стандартни договорни клаузи на ЕС относно предаването на лични данни към трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

Oracle America, Inc.

Стандартни договорни клаузи на ЕС относно предаването на лични данни към трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

 

4.    Период на съхранение

 

“ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

 

Тип лични данни

Период на съхранение

Данни, необходими за изпълнението на договорни задължения или сключването на бъдещ договор(Три имена, Email адрес, Адрес, Телефонен номер, ЕГН, Данни за направено плащане);

Данните се съхраняват за периода на изпълнение или прекратяване на договора – прекратяване на регистрация; при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 5 години след това, ако са необходими за данъчни цели, защита при искови производства, отговори на рекламации

Данни за направено плащане

До изпълнението на финансовата операция и 10 години по-късно. 

Данни за посещението и трафика на Уебсайта

Докато бисквитките и другите технологии за проследяване не бъдат изтрити от браузъра на субекта на данни.

Данни, свързани с осъществяването на директен маркетинг

До оттегляне на съгласието на субекта на данни.

 

5.    Правата Ви като субект на данни

 

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

·        Право на достъп - имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;

·        Право на поправка - имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.

·        Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.

·        Право на ограничаване на обработката - когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.

·        Право на преносимост - Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.

·        Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.

·        Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.

·        Право на съдебна защита: в случай, че “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.

 

6.    Жалби

 

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и Отговорник по защита на данните на “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД.


Данните за всеки от тези контакти са:

 

Данни за контакт с надзорния орган

Данни за контакт с отговорник по защита на данните

Лице за контакт:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Станислав Николаев Генов

Адрес:

Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Гр. София, п.к. 1606, ул. Тотлебен № 53-55

Имейл:

kzld@cpdp.bg

info@zentours.bg

Телефонен номер:

02/91-53-518

0888 534 000

 

7.    Допълнителна информация

 

При какви обстоятелства “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД  ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД?

“ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

·        Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.

·        Данни за контакт с Длъжностното лице за защита  на данните, ако има такова.

·        Целта и правното основание за обработката на данните Ви.

·        Информация за легитимните интереси на “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.

·        Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.

·        Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.

·        Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.

·        Колко дълго ще се съхраняват данните.

·        Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.

·        Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.

·        Как да подадете жалба до надзорния орган.

·        Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.

·        Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.

·        Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.


Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), “ЗЕН ТРАВЪЛ" ООД приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка. 

Проверка на резервация
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност